Object Detection for X-ray Security Inspection | Open World Object Detection for Natural Images

Object Detection for X-ray Security Inspection

Few-shot X-ray Prohibited Item Detection: A Benchmark and Weak-feature Enhancement Network
Renshuai Tao, Tianbo Wang, Ziyang Wu, Cong Liu, Aishan Liu, Xianglong Liu*
ACM MM, 2022
Exploring Endogenous Shift for Cross-domain Detection: A Large-scale Benchmark and Perturbation Suppression Network
Renshuai Tao, Hainan Li, Tianbo Wang, Yanlu Wei, Yifu Ding, Bowei Jin, Hongping Zhi, Xianglong Liu*, Aishan Liu
IEEE CVPR, 2022
Over-sampling De-occlusion Attention Network for Prohibited Items Detection in Noisy X-ray Images
Renshuai Tao, Yanlu Wei, Hainan Li, Aishan Liu, Yifu Ding, Haotong Qin, Xianglong Liu
ArXiv, 2022
Towards Real-world X-ray Security Inspection: A High-quality Benchmark and Lateral Inhibition Module for Prohibited Items Detection
Renshuai Tao, Yanlu Wei, Xiangjian Jiang, Hainan Li, Haotong Qin, Jiakai Wang, Yuqing Ma, Libo Zhang, Xianglong Liu*
IEEE ICCV, 2021
Towards Real-World Prohibited Item Detection: A Large-Scale X-Ray Benchmark
Boying Wang, Libo Zhang, Longyin Wen, Xianglong Liu, Yanjun Wu
IEEE ICCV, 2021
Occluded Prohibited Items Detection: An X-ray Security Inspection Benchmark and De-occlusion Attention Module
Yanlu Wei, Renshuai Tao, Zhangjie Wu, Yuqing Ma, Libo Zhang, Xianglong Liu*
ACM Multimedia, 2020

Open World Object Detection for Natural Images

Revisiting Open World Object Detection
Xiaowei Zhao, Xianglong Liu, Yifan Shen, Yixuan Qiao, Yuqing Ma, Duorui Wang
Arxiv, 2022
Temporal Speciation Network for Few-Shot Object Detection
Xiaowei Zhao, Xianglong Liu, Yuqing Ma, Shihao Bai, Yifan Shen, Zeyu Hao, Aishan Liu
IEEE Transactions on Multimedia, 2023
Adversarial Fine-Grained Composition Learning for Unseen Attribute-Object Recognition
Kun Wei, Muli Yang, Hao Wang, Cheng Deng*, Xianglong Liu*
IEEE ICCV, 2019