Survey | Network Binarization | Network Quantization

Survey

Binary Neural Networks: A Survey
Haotong Qin, Ruihao Gong, Xianglong Liu*, Xiao Bai, Jingkuan Song, Nicu Sebe
Pattern Recognition (PR), 2020

Network Binarization

BiFSMN: Binary Neural Network for Keyword Spotting
Haotong Qin, Xudong Ma, Yifu Ding, Xiaoyang Li, Yang Zhang, Yao Tian, Zejun Ma, Jie Luo, Xianglong Liu*
IJCAI, 2022
BiBERT: Accurate Fully Binarized BERT
Haotong Qin, Yifu Ding, Mingyuan Zhang, Qinghua Yan, Aishan Liu, Qingqing Dang, Ziwei Liu, Xianglong Liu*
ICLR, 2022
BiPointNet: Binary Neural Network for Point Clouds
Haotong Qin, Zhongang Cai, Mingyuan Zhang, Yifu Ding, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu*, Hao Su
ICLR, 2021
Forward and Backward Information Retention for Accurate Binary Neural Networks
Haotong Qin, Ruihao Gong, Xianglong Liu*, Mingzhu Shen, Ziran Wei, Fengwei Yu, Jingkuan Song
IEEE CVPR, 2020

Network Quantization

Outlier Suppression: Pushing the Limit of Low-bit Transformer Language Models
Xiuying Wei, Yunchen Zhang, Xiangguo Zhang, Ruihao Gong, Shanghang Zhang, Qi Zhang, Fengwei Yu, Xianglong Liu*
NeurIPS, 2022
Towards Accurate Post-Training Quantizationfor Vision Transformer
Yifu Ding, Haotong Qin, Qinghua Yan, Zhenhua Chai, Junjie Liu, Xiaolin Wei, Xianglong Liu*
ACM MM, 2022
QDrop: Randomly Dropping Quantization for Extremely Low-bit Post-Training Quantization
Xiuying Wei, Ruihao Gong, Yuhang Li, Xianglong Liu*, Fengwei Yu
ICLR, 2022
Diversifying Sample Generation for Accurate Data-Free Quantization
Xiangguo Zhang, Haotong Qin, Yifu Ding, Ruihao Gong, Qinghua Yan, Renshuai Tao, Yuhang Li, Fengwei Yu, Xianglong Liu*
IEEE CVPR (oral), 2021
Towards Unified INT8 Training for Convolutional Neural Network
Feng Zhu, Ruihao Gong, Fengwei Yu, Xianglong Liu*, Yanfei Wang, Zhelong Li, Xiuqi Yang, Junjie Yan
IEEE CVPR, 2020
Differentiable Soft Quantization: Bridging Full-Precision and Low-Bit Neural Networks
Ruihao Gong, Xianglong Liu*, Shenghu Jiang, Tianxiang Li, Peng Hu, Jiazhen Lin, Fengwei Yu, Junjie Yan
IEEE ICCV, 2019