Xianglong Liu

Professor

State Key Laboratory of Software Development Environment
School of Computer Science and Engineering, Beihang University, China

Office: Room G606, New Main Building
Address: 37 Xueyuan Road, Haidian, Beijing 100191, China
Tel.: +86-10-8233-8092
Email: xlliu@nlsde.buaa.edu.cn / xlliu@buaa.edu.cn

I am a Full Professor in School of Computer Science and Engineering at Beihang University. I received BS and Ph.D degrees under supervision of Prof. Wei Li, and visited DVMM Lab, Columbia University as a joint Ph.D student supervised by Prof. Shih-Fu Chang. My research interests include fast visual computing (e.g., large-scale search/understanding) and robust deep learning (e.g., network quantization, adversarial attack/defense, few shot learning). I received NSFC Excellent Young Scientists Fund, and was selected into 2019 Beijing Nova Program, MSRA StarTrack Program, and 2015 CCF Young Talents Development Program.

Our Group | AI Safety | Network Quantization | Open-World Detection

Selected Publications| All Publications | Hashing | Google Scholar | DBLP

 • NEW  Feb 2024: Six papers on network quantization, adversarial attack and object detection accepted by IEEE CVPR 2024.
 • NEW  Sep 2023: Two papers on network quantization accepted by NeurIPS 2023.
 • NEW  Apr 2023: Two papers on network quantization accepted by ICML 2023 and IEEE T-PAMI.
 • NEW  Apr 2023: We are organizing 1st International Workshop on Generalizing from Limited Resources in the Open World with the X-ray open-world prohibited item detection challenge on IJCAI 2023.
 • NEW  Feb 2023: One paper accepted by USENIX Security Symposium 2023, and Three papers accepted by IEEE CVPR 2023.

 • Selected Papers | AI Safety | Network Quantization | Open-World Detection | All Publications

  BiBench: Benchmarking and Analyzing Network Binarization
  Haotong Qin, Mingyuan Zhang, Yifu Ding, Aoyu Li, Zhongang Cai, Ziwei Liu, Fisher Yu, Xianglong Liu*
  ICML, 2023
  Outlier Suppression: Pushing the Limit of Low-bit Transformer Language Models
  Xiuying Wei, Yunchen Zhang, Xiangguo Zhang, Ruihao Gong, Shanghang Zhang, Qi Zhang, Fengwei Yu, Xianglong Liu*
  NeurIPS, 2022
  BiFSMN: Binary Neural Network for Keyword Spotting
  Haotong Qin, Xudong Ma, Yifu Ding, Xiaoyang Li, Yang Zhang, Yao Tian, Zejun Ma, Jie Luo, Xianglong Liu*
  IJCAI, 2022
  Defensive Patches for Robust Recognition in the Physical World
  Jiakai Wang, Zixin Yin, Pengfei Hu, Renshuai Tao, Haotong Qin, Xianglong Liu*, Dacheng Tao, Aishan Liu
  IEEE CVPR, 2022
  Exploring Endogenous Shift for Cross-domain Detection: A Large-scale Benchmark and Perturbation Suppression Network
  Renshuai Tao, Hainan Li, Tianbo Wang, Yanlu Wei, Yifu Ding, Bowei Jin, Hongping Zhi, Xianglong Liu*, Aishan Liu
  IEEE CVPR, 2022
  QDrop: Randomly Dropping Quantization for Extremely Low-bit Post-Training Quantization
  Xiuying Wei, Ruihao Gong, Yuhang Li, Xianglong Liu*, Fengwei Yu
  ICLR, 2022
  BiBERT: Accurate Fully Binarized BERT
  Haotong Qin, Yifu Ding, Mingyuan Zhang, Qinghua Yan, Aishan Liu, Qingqing Dang, Ziwei Liu, Xianglong Liu*
  ICLR, 2022
  Towards Real-world X-ray Security Inspection: A High-quality Benchmark and Lateral Inhibition Module for Prohibited Items Detection
  Renshuai Tao, Yanlu Wei, Xiangjian Jiang, Hainan Li, Haotong Qin, Jiakai Wang, Yuqing Ma, Libo Zhang, Xianglong Liu*
  IEEE ICCV, 2021
  Dual Attention Suppression Attack: Generate Adversarial Camouflage in Physical World
  Jiakai Wang, Aishan Liu, Zixin Yin, Shunchang Liu, Shiyu Tang, Xianglong Liu*
  IEEE CVPR (oral), 2021
  Diversifying Sample Generation for Accurate Data-Free Quantization
  Xiangguo Zhang, Haotong Qin, Yifu Ding, Ruihao Gong, Qinghua Yan, Renshuai Tao, Yuhang Li, Fengwei Yu, Xianglong Liu*
  IEEE CVPR (oral), 2021
  BiPointNet: Binary Neural Network for Point Clouds
  Haotong Qin, Zhongang Cai, Mingyuan Zhang, Yifu Ding, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu*, Hao Su
  ICLR, 2021
  Bias-based Universal Adversarial Patch Attack for Automatic Check-out
  Aishan Liu, Jiakai Wang, Xianglong Liu*, Bowen Cao, Chongzhi Zhang, Hang Yu.
  ECCV, 2020
  Spatiotemporal Attacks for Embodied Agents
  Aishan Liu, Tairan Huang, Xianglong Liu, Yitao Xu, Yuqing Ma, Xinyun Chen, Stephen Maybank, Dacheng Tao
  ECCV, 2020
  Towards Unified INT8 Training for Convolutional Neural Network
  Feng Zhu, Ruihao Gong, Fengwei Yu, Xianglong Liu*, Yanfei Wang, Zhelong Li, Xiuqi Yang, Junjie Yan
  IEEE CVPR, 2020
  Forward and Backward Information Retention for Accurate Binary Neural Networks
  Haotong Qin, Ruihao Gong, Xianglong Liu*, Mingzhu Shen, Ziran Wei, Fengwei Yu, Jingkuan Song
  IEEE CVPR, 2020
  Few-shot Visual Learning with Contextual Memory and Fine-grained Calibration
  Yuqing Ma, Wei Liu, Shihao Bai, Qingyu Zhang, Aishan Liu, Weimin Chen, Xianglong Liu*
  IJCAI, 2020
  Transductive Relation-Propagation Network for Few-shot Learning
  Yuqing Ma, Shihao Bai, Shan An, Wei Liu, Aishan Liu, Xiantong Zhen, Xianglong Liu*
  IJCAI, 2020
  Differentiable Soft Quantization: Bridging Full-Precision and Low-Bit Neural Networks
  Ruihao Gong, Xianglong Liu*, Shenghu Jiang, Tianxiang Li, Peng Hu, Jiazhen Lin, Fengwei Yu, Junjie Yan
  IEEE ICCV, 2019
  Perceptual-Sensitive GAN for Generating Adversarial Patches
  Aishan Liu, Xianglong Liu*, Jiaxin Fan, Yuqing Ma, Anlan Zhang, Huiyuan Xie, Dacheng Tao
  AAAI, 2019
  Progressive Generative Hashing for Image Retrieval
  Yuqing Ma, Yue He, Fan Ding, Sheng Hu, Jun Li, Xianglong Liu*
  IJCAI, 2018
  Complementary Binary Quantization for Joint Multiple Indexing
  Qiang Fu, Xu Han, Xianglong Liu*, Jingkuan Song, Cheng Deng
  IJCAI, 2018
  Centered Weight Normalization in Accelerating Training of Deep Neural Networks
  Lei Huang, Xianglong Liu*, Yang Liu, Bo Lang, Dacheng Tao
  IEEE ICCV, 2017
  Boosting Complementary Hash Tables for Fast Nearest Neighbor Search
  Xianglong Liu, Cheng Deng, Yadong Mu, Zhujin Li
  AAAI, 2017
  Multilinear Hyperplane Hashing
  Xianglong Liu, Xinjie Fan, Cheng Deng, Zhujin Li, Hao Su, Dacheng Tao
  IEEE CVPR (Young Researcher Support), 2016
  Multi-View Complementary Hash Tables for Nearest Neighbor Search
  Xianglong Liu, Lei Huang, Cheng Deng, Jiwen Lu, Bo Lang
  IEEE ICCV, 2015
  Collaborative Hashing
  Xianglong Liu, Junfeng He, Cheng Deng, Bo Lang
  IEEE CVPR (Young Researcher Support), 2014
  Hash Bit Selection: a Unified Solution for Selection Problems in Hashing
  Xianglong Liu, Junfeng He, Bo Lang, Shih-Fu Chang
  IEEE CVPR, 2013.
  Journal: Hash Bit Selection for Nearest Neighbor Search. IEEE TIP, 2017. bibtex